دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

درلواط فاعل میتواندباخواهرمفعول ازدواج کندیاخیر؟

سلام
درلواط اگرفاعل ومفعول بالغ شرعی باشند فاعل میتواند باخواهر مفعول ازدواج کند یاخیر؟

بسمه تعالی شأنه

نمی تواند ازدواج کند مطلقاً.

تاریخ: [۱۳۹۹/۷/۱۹]     بازدید: [663]

ارسال سوال