دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

اقسام و حکم استحاضه

سلام وعرض ارادت
نظر استاد درباره ی استحاضه چیست ؟
آیا تقسیم آن به سه نوع را قبول دارند؟
حکم مستحاضه چیست

بسمه تعالی

مشهور همان تثلیث استحاضه است عده ای  از اعلام هم آن را دو قسم می دانند. به نظر بنده می رسد که استحاضه یک قسم باشد و در تمام آنها غسل یا وضوء مجزی است ولی با غلبه خون غسل بهتر است و در صورت کمی خون وضوء کافی است ولی بهر حال احتیاط همان قول مشهور است.

والله العالم.

تاریخ: [۱۳۹۴/۱۰/۱۲]     بازدید: [2873]

ارسال سوال