دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

هدف از تشریع دیه

هدف از تشریع دیه در اسلام چه بوده است؟

هدف از جعل دیه در دنیای قانون چه در اسلام و چه در غیر اسلام این بوده که مثلاً شخصی که نان‌آور خانواده بوده از روی سهو یا خطا یا نسیان ناگهان کشته می‌شده، و به صورت طبیعی در خانوادة او نقصی پیدا می‌شده است لذا مالی را قرار می‌دادند تا خانواده‌اش به کمک آن این نقص پدیدآمده را تا مدتی جبران کنند تا این که بتوانند خودشان وضع خودشان را دریابند مثلاً به جای آن فرد نان‌آور مثلاً  100 شتر می‌دادند تا این خانواده با هر شتر دو سه ماه زندگی کنند و در مجموع چند سال با آن 100 شتر زندگی کنند تا بتوانند پس از آن از نظر اقتصادی خودشان را جمع و جور کنند.

تاریخ: [۱۳۹۴/۹/۱۹]     بازدید: [2942]

ارسال سوال