دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

انتساب رسالة العلل به فضل بن شاذان

رسالة العلل منتسب به فضل بن شاذان از نظر حضرت استاد چه اعتباری دارد؟
نسبت به دو سند آن چه نظری دارید؟

بسمه تعالی

مرحوم نجاشی نام این کتاب را (العلل) آورده است و ظاهراً همان باشد که شیخ صدوق متن کامل آن را در علل الشرایع با یک سند و در عیون اخبار الرضا (ع) با بیش از یک سند آورده است (فعلا ًبه حافظه اعتماد دارم) وقسمت هایی از آن را در من لایحضره الفقیه با سند اول آورده است . ظاهر عبارت نجاشی -و شواهد دیگر -حاکی است که کتاب تألیف خود فضل باشد، ولی صدوق رحمه الله آن را از فضل از حضرت رضا (ع) نقل می نماید.

شاید مشهور آنرا ضعیف وعده‌ای حسن و برخی مصحح وگروه هم صحیح میداند شواهد حاکیست که روایت نیست وکلام خود فضل باشد.

تاریخ: [۱۳۹۴/۸/۵]     بازدید: [2322]

ارسال سوال