دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

بحث از وجوب که یک حکم تکلیفی است آیا بحث اصولی است یا فقهی؟

مرحوم شیخ انصاری در خاتمه برائت بحثی را در مورد اصل وجوب فحص مطرح می کنند سؤال این است که بحث از وجوب که یک حکم تکلیفی است آیا بحث اصولی است یا فقهی؟

بسمه تعالی

مراد شرط رجوع به اصول عملیه است ، که در شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد ولی در شبهات موضوعیه احتیاج به آن نیست.

تاریخ: [۱۳۹۴/۸/۴]     بازدید: [2376]

ارسال سوال