دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۱)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۲)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۰)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

حکم تلقیح مصنوعی در اسلام

همسر من اسپرم ندارد. با راهنمایی دکتر ما می توانیم از اسپرم شخص دیگری که با تزریق در رحم من انجام می شود بچه دار شویم ، آیا این کار مشکل شرعی دارد؟

بسمه تعالی شأنه

جائز نیست. والله العالم.

تاریخ: [۱۳۹۴/۳/۷]     بازدید: [2979]

ارسال سوال