فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 91-1390 » خارج فقه 91-1390 (32)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 91-1390 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

در زبان عرب گیاهی که سبز میشود و در زمین مریشه ندارد نجم میگویند... آیه قرآن هم در که قوله تعالی: *(وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدان‏)*...در مقابل شجر که ریشه دارد نجم هست... و لذا در آیه حضرت ابراهیم که فرمودند من مریض هستم این احتمال را عده ای از عامه داده اند... به نظرم بیشتر میخواسته اند شوخی کنند در این آیه این حرف را زده اند...من فکر میکنم اگر معنا ثابت باشد که به ستاره ها ناه کرده اند برای جو آنجا باشد و این هم از ابداع بنده نیست....دیگران هم گفته اند...

اجمالا اینکه ستاران اثر دارند با بحث قمر در عقرب ثابت میشود...ولی این مقدار حرام نیست...تازه بعضی آیات هم میشود تشویق در آورد... در هر صورت این روایات علی تقدیر صحت ربطی به صورت کلی ندارد...در مجموع خصوص دانستن قمر در عقرب خصوصیت ندارد...

اما بحث دیگر اینکه آیا روایت بالخره قمر در عقرب ثابت هست یا نه.سافر که اجمالا معلوم شد ثابت نیست..ولی تزوج چی؟ (توضیحاتی در مورد شهرت....)به نظر میرسد الآن در سال 150 تا 330 مقداری مسأله ابهام دارد.این عملهای بعدی در مرحله نصوص به فتاوا مرآة هستند برای 150 تا 300. بحث اصلی این هست که ببنینم در اینجا مرآة میشود یا نه.

در این 150 سال مرحوم صدوق در غیر فقیه دارند از آقا امام هادی سلام الله علیه ولی چون سندش خراب هست ..خیلی روشن ینست ..همین روایت عیون...ولی اجمالا بد نیست...مرحوم کلینی هم اشکال کلا این هست که در روضه آورده اند و تمام روایات نجوم را در روضه آورده اند. لعل مبنایشان این بوده است...روایات نجوم را در روضه بیاورند...بعدش انصافا در اصحاب جا افتاده هست...

اما به لحاظ خود خبر ما نسخی که از روایت درایم غیر فقیه در سندش ابراهیم بن محمد بن حمران هست...بله سند مرحوم صدوق به خود محمد بن حمران خوب هست. اگر محمد بن حمران نهدی باشد...ابیه بعدش کار را خراب میکند... ولی اگر گفتیم که همان ابن اعین هست...در روایات ما کلش عن ابی عبدالله سلام الله علیه هست..اگر این بود...اون وقت میشود روایت را قبول کرد که مراد مرحوم صدوق ابن اعین هست و عن ابیه هم هست و خوب هست... حرمان و پسرشان از اعلام هستند.خلاصه ابهامی داریم.

ما وارد بحث محمد بن حمران شدیم...این مبنای که هر کسی از آقا امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است ثقه هست در بعضی رجالی ها منشأش عبارت شیخ مفید رحمه الله هست که اربعة آلاف من الثقات... و از این من الثقات...ابن عقده هم رجال را جمع کرده است 4000 نفر باشد...آیا منشأ عبارت شیخ مفید همین عبارت ابن عقده هست... نه... خیلی بعید است...ما بچه طلبه ها این کارها را نمیکنیم...بعید است...در هر صورت عبارت شیخ مفید باطلاقه قابل اخذ نیست....استاد ما جمع کردند مرحوم آقای ابطحی شد 8000 نفر... به همین روش ابن عقده...یعنی اسم راوی اخیر از آقا امام صادق سلام الله علیه...

رجال شیخ یک تعبیر بنی فهر داشتند که در ذیلش بود که لیس بان اعین...و در ابن داود در ذیل نهدی نوشتند لیس بان اعین و در مقدمه هم ایاشن دارند که نسخه ایاشن نسخه شیخ هست از رجال...یعنی به خط خود شیخ. این منشأ شد که گفتند که دو تا محمد بن حمران داریم... یکی نهدی و یکی ابن اعین...لذا اصرار که نهدی ابن اعین نیتس و جامع الرواة بی چاره گفت یک نفر هستند و جامع الرواة شد کما تری به قول آقای تستری... 

ارسال سوال