فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

ارتباط دلیل وضع ثیاب وجواز نظر

تشبیب 
ارتباط دلیل وضع ثیاب و جواز نظر
دلیل وضع ثیاب و تلازم آن با جواز نظر مسأله‌ای است که هم در اهل سنت و هم در شیعه قائل دارد و سه مبنا در اینجا وجود دارد: ‌1. تلازم 2. عدم تلازم و این که حکم زن برای خودش است و حکم حرمت نظر مرد هم برای خودش. 3. تفصیل: اگر در لسان دلیل وضع ثوب نسبت به یک شخص معین بود تلازم دارد و گرنه تلازم ندارد؛ مثلاً وقتی می‌گوید: لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن جواز کشف مقید به یک طایفة معین است و به فهم قانونی تلازم کشف با جواز نظر درمی‌آید. تلازم جواز نظر با عناوین دیگر مثل لمس و تقبیل و غیر آن هم همینطور است.

در آیة کریمة «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم»: موضوع آیه غض من أبصار است که با غض ابصار تفاوت دارد. بگو از چشمانشان فروگیرند موضوع این آیه نگاه نکردن نیست، غض من بصر با ترک النظر تفاوت دارد. به همین دلیل می‌توان این بحث را مطرح کرد که آیا دلیل «النظر سهم من سهام ابلیس» با «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» تفاوت دارد یا خیر؟ آیا می‌توان گفت: که یکی حکم و فریضة کتابی است و دیگری حکم سنت و قرآن از خیره‌نگاه‌کردن نهی می‌کند و سنت از مطلق نظر.

(سؤال: به چه دلیلی سهم من سهام ابلیس را حمل بر حرمت می‌کنید نه بر کراهت؟

سهم من سهام ابلیس ملازم با حرمت است چون بیان احکام گونه‌های متعددی دارد و منحصر به بیان حرمت یا وجوب یا غیر آن نیست مثلاً گاهی در بیان احکام آثار معنوی و اخروی بیان می‌شود. در اینجا هم تعبیر سم به کار رفته است سم در زندگی ما کشنده است و هیچ کس آن را نمی‌خورد.)