فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

جمع بندی و نتیجه گیری

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این مجموعه روایاتی بود که ما در این مسأله داریم و شرح تاریخی که داده شد و قبول یا عدم قبول آن‌ها. پس در چهار عنوانی که در روایات اهل سنت آمده است روایت معانی الأخبار چهار تا را جمع کرده است. به جز آن ما یکی روایات وصل الشعر داریم که أشهر روایات است. دیگر واشمه و مستوشمه (خال‌کوبی) که اهل سنت حدیث صحیحه در بخاری دربارة آن دارند، اما ما آن را جز در دو جا نداریم؛ یکی روایت سکونی دربارة زدن خضاب به کف دست، که سندش ضعیف است و یکی روایت ابن سنان که واشمه دارد. من حیث المجموع روایت واشمه را ما در هیچ کتاب معتبری نداریم. عنوان سوم نامصه و منتمصه به معنای بند انداختن است که در این باب روایات متعارض داریم. عنوان چهارم واشره به معنای تیزکردن دندان‌ها در روایات صحیح اهل سنت هست که نکتة آن هم «المغیرات لخلق الله»؛ یعنی تغییر خلق الله است. در میان ما هم فقط در معانی الأخبار داریم و شیخ صدوق آن را حتی در خصال (در بخش خصال اربعه) هم نیاورده است. پس به غیر از واصله و موصوله سه عنوان دیگر در روایات ما فوق العاده ضعیف است، بلکه معارض هم دارند در حالی که در بخاری هر چهار عنوان موجود است.

آنچه که در روایات اهل سنت نیز آمده موردش تدلیس است و ما احتمال می‌دهیم که مراد از تدلیس در آن روایات تدلیس صحت و مرض باشد نه تدلیس جمال. و چنین شخصی باید درمان شود بعد به خانة شوهر برود. از عایشه تأویل این دو عنوان هم نقل شده که مراد قواده و فاجره است. اما در روایات ما روایتی که عنوان لعن رسول الله الواصله و الموصوله داشته باشد: دو روایت است که در معانی الأخبار آمده است در دو مورد دیگر هم هست که راوی پرسیده است: «بلغنا أن رسول الله لعن الواصله و المستوصله» و امام آن را توجیه کرده‌اند. در روایات ما قاعدة عامه هم آمده است: «لا بأس بما تزینت به المرأه». خیلی توجیه صریحی در این باره نداریم. روایات قُصه و جُمه را هم نداریم.

اما آیا می‌توان از این روایات استفاده کرد که وصل الشعر بالشعر فی نفسه حرام است؟ انصافاً خیلی مشکل است و تاریخچه‌اش را میان اصحاب هم گفتیم که از زمان شیخ مفید طرح مسأله عوض شد و عنوان روی تدلیس رفت. انصافاً فتوا به کراهت هم مشکل است چون اطلاقات محکّم است.