دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

فهارس از سه منبع

تحلیل_فهرستی_۲

منابع_فهارس

کیفیت_تدوین_فهارس

 فهارس از سه منبع
 اجازات، فهارس قبل و کتاب های موجود
 تشکیل شده اند
۱- اجازات مخاطب داشته اند یعنی کتابی را به شخصی اجازه ی نقل و نسخه برداری میداده اند بر خلاف فهرست که مخاطب نداشته و شخص کتاب هایی را که اجازه داشته یا دیده است ذکر و یا توصیف میکرده است
البته میشود همان کتاب فهرست را هم اجازه داد چنانچه نجاشی وقتی از ابن الولید به واسطه ی ابن ابی جید نقل میکند گاهی میگوید در اجازاتش و گاهی میگوید فی فهرسته،که احتمالا همان فهرستش را اجازه داده به ابن ابی جید
آثار ابن الولید متأسفانه به ما خیلی کم رسیده است ،ایشان به معنای واقعی حدیث شناس و نقاد حدیث بوده اند و بسیار در رجال و نسخ و شناخت احادیث تبحر داشته اند

۲- فهارس: قبل از شیخ طوسی و نجاشی فهرست هایی نگاشته شده است که گاها این دو بزرگوار از آنها نقل میکنند
مثل فهرست ابن بُطِّه یا فهرست ابن ندیم که وراق بوده است و بزرگترین انتشارات بغداد را داشته است
و کتاب هایی را که نسخه برداری میکرده است فهرست کرده
 ۳- کتاب هایی که در دست شیخ و نجاشی بوده است و به توصیف آنها پرداخته اند

ارسال سوال