دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

چرا اصحاب ما به فهرست و نسخه رو آوردند

تحلیل_فهرستی_۱
چرا_اصحاب_ما_به_فهرست_و_نسخه_رو_آوردند


چرا اصحاب ما به فهرست و نسخه رو آوردند ولی اهل سنت خیر
 با اینکه اهل سنت هم بحث‌های فهرستی دارند مثلا در کتاب تهذیب الکمال در جاهای مختلفی به مناسبت، بحث‌های فهرستی هم مطرح کرده است اما همت آنها بر بحث‌های رجالی بوده است چرا که
شرایط حکومتی و تعداد افراد و راوی ها و بحث های علمی با آنها بود 
 و کثرت نقل ها و راوی ها برای بررسی و اعتماد آنها کافی بود و گاها از یک شخص ۲۰۰ نفر روایتی را نقل می‌کرده‌اند
 ولی در بین شیعه به خاطر قلت عدد و کثرت عدو و تقیه و... شرایط به گونه ای نبوده است که کثرت نقل زیاد باشد لذا رو آورده اند به اعتماد به نسخه ها و نوشتار ها
مثلاً از ابن ابی عمیر که از معروف ترین اصحاب وکتابش هم از معروف ترین نوشتارها بوده است کمتر از ده نفر نقل کرده اند لذا نمیشد از کثرت نقل ها اعتماد کسب کرد
یا مثلا کتاب حریز که عمده ی آن را حمّاد منفردا نقل کرده است

ارسال سوال