دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

تعلیق الاجازات علی الاسانید تعویض سند حدیث رفع أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته

تعلیق_الاجازات_علی_الاسانید 

تعویض_سند 

حدیث_رفع 

أخبرنا_بجمیع_کتبه_و_روایاته


بحث تعلیق الاجازات علی الاسانید از قدیم بوده است
 در کتاب نجاشی در ذیل محمد بن احمد بن جنید )ابن بطه ( آمده است :کبیر المنزله ،کثیر الادب و الفضل و العلم، یتساهل فی الحدیث و یعلق الاسانید بالاجازات

 البته در اینجا تعلیق اسانید بالاجازات است
 ابن بطه مثلا در یک روایت بوده است از احمد برقی از علی بن حکم، این سند است و ایشان این سند را تبدیل به اجازه کرده و می‌گوید علی بن حکم له کتاب اخبرنا به احمد برقی، این موجب می شود که بگوید یتساهل فی الحدیث
 بحث تعلیق اجازات فقط زمانی است که مثلا مرحوم صدوق تصریح کند جمیع آثاری که من نقل کرده ام از هر سه طریق دارم

 توضیح اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته

 کتب: کتابهای خودش است، و روایات: کتاب اصحاب است
 مِن اصحابنا :منظور جمله ای از مشایخ بغداد هستند که وقتی مرحوم صدوق به بغداد آمده است از ایشان اجازه حدیث گرفته اند )شیخ مفید ،ابن عقده ،ابن غضائری ،ابن هاشم ،عن محمد بن علی بن الحسین (صدوق )عن ابیه و محمد بن الحسن )ابن ولید(
مرحوم صدوق دو طریق به سعد دارد ،ابن الولید و پدرش
و أخبرنا حسین ابن عبیدالله ابن غضائری و ابن ابی جید عن أحمد بن محمد یحیی عن سعد
 در آن عبارت اخبرنا بجمیع کتبه... اسم احمد اصلا نیست و در طریق دیگری از احمد نقل می کند که شیخ صدوق نیست
 اینجا دو طریق است و این ادعا که آنچه شیخ صدوق از احمد نقل کرده است مطابق است با آنچه از پدرش و ابن الولید نقل کرده است بسیار بعید است خود صدوق اسمی از ایشان در اجازاتش به شیخ مفید و غیره نیاورده است و از این شاید بتوان فهمید که خود ایشان هم در این طریق اشکال داشته است

ارسال سوال