دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

محمد بن علی النهدی الخاقانی الهمدانیمحمد بن علی النهدی الخاقانی الهمدانی 


در کتاب کشی از عیاشی نقل می کند که کوفی فقیه ثقه خیّر 
اما مرحوم نجاشی می‌فرماید مضطرب ،و پسوندی نمی‌آورد و احتمالا با نظر به روایات و نسخه کتاب ایشان، فرموده است
مرحوم ابن غضائری هم می‌گوید یروی عن الضعفاء
 مرحوم خویی فرموده‌اند مضطرب با  ثقه بودن جمع میشود و تارة یروی عن الثقه و اخری غیره 
)فان الاضطراب لا ینافی الوثاقه(

اما این کلام مرحوم خویی اصلا درست نیست مرحوم نجاشی و قدما اصلا قائل به حجیت خبر ثقه نبوده اند که ما از کلام ایشان بخواهیم وثاقت را در بیاوریم

و صحیح نیست که انسان طبق مبنای خودش به مبنای دیگری اعتراض کند روی مبنای مرحوم نجاشی روایت ایشان قبول نیست چون اضطراب دارد و مشکل دارد

 اما شاید بتوان اینطور اشکال کرد که اگر کلام مرحوم نجاشی حدسی باشد و از بررسی روایات و کتب او چنین فرموده باشد و توثیق مرحوم عیاشی از مجالست با او باشد انصافاً کلام مرحوم عیاشی مقدم می‌شود

این دو کلام طبق مبانی قدما شاید قابل جمع نباشد و به وثاقت به شخصی که مضطرب است تعلق نگیرد

اما اگر بخواهیم بین این دو کلام جمع کنیم ایشان فی نفسه مرد ملایی بوده است اما در میان آثار علمی ایشان روایات و کتب ایشان یک نوع اضطرابی وجود داشته است به این معنا منافی نیستند

این راجع به شرح کلمات نجاشی، بنده چون عادةََ اکتفا به کلمات نجاشی نمی‌کنم ،بر می گردیم به روایات خود شخص و مجموعه ای که به ما رسیده است از روایاتش

اما در مورد ایشان نشد فرصتی پیدا کنیم و روایات ایشان را سندا و متنا مقایسه و بررسی کنیم و تا اینجا هر چه گفتیم و تعبدی بود، به هر حال ایشان روایت را نقل کرده اند و در بین خود ما ارسال یک نوع عیب محسوب می‌شده است

ارسال سوال