دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

#مصدر_شناسی_حدیث_رفع(۲)

#حدیث_رفع

#مصدر_شناسی_حدیث_رفع(۲)


مصدر بعدی کتاب دعائم الاسلام است که چهار فقره دارد و (ما لا یعلمون)هم دارد

مصدر بعدی کتب مرحوم صدوق است
ایشان در کتاب توحید روایت را مسندا اورده است و ادعا شده است سند صحیح همین است و در فقیه هم مرسلا آورده است
شیخ انصاری هم میفرماید روی الصدوق فی الصحیح  و همین روایت ۹ فقره ای را نقل میکند و علمای بعد از ایشان هم تبعیت کرده اند غالبا

بعد از مرحوم صدوق ،مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص این حدیث را مرسلا آورده است(در انتساب کتاب اختصاص به ایشان محل بحث است که بعدا اشاره میکنیم)

بعد از شیخ مفید کسی این حدیث را نیاورده است
از همه أعجب این است که مرحوم شیخ طوسی هم نیاورده است
ایشان در کتاب خلاف حدیث ثلاثی را به نقل از اهل سنت اورده است اما ۶ فقره ای و ۹ فقره ای را نیاورده است

و شاید یکی از اسراری که این حدیث در قرن های ۵ و ۶ و ۷ خیلی مشهور نبود این است که این حدیث در کتب مرحوم شیخ نیست
کاملا واضح است که اصحاب ما در بحث های فقهی و روایی عیال علی الشیخ هستند

ارسال سوال