دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

علی بن ابی حمزه البطاینی

مرحوم ابن غضایری در مورد ایشان دارد ( واقفی ابن واقفی) هم خودش هم پدرش واقفی هستند بلکه پدرش از ارکان و پایه گذار واقفیه است
در کتاب کشی به نقل از ابن فضال حدیثی نقل میکند که میگوید (کذّاب)،این عبارت هم در مورد پدر آمده است و هم پسر و به نحو علم اجمالی یکی ازین دو کذاب است
مرحوم نجاشی از کتاب کشی که نقل کرده است این را در ترجمه ی حسن آورده است
این نقل مرحوم نجاشی از مصادر طولی کشی است و ارزشی ندارند مصادر طولی مگر اینکه نکته ای داشته باشد و اینجا نکته دارد که میفهمیم در ترجمه ی حسن اورده است
البته چون مثبتین هستند بعید نیست که هر دو کذاب باشند ،خصوصا اینکه میگوید (کتبت التفسیر عنه من اوله الی آخره) تفسیر معروف از پدر است ،پسر هم شاید چیزی شبیه تفسیر داشته باشد
در ذیل ترجمه ی حسن توجه کنید مرحوم نجاشی چه میفرمایند
 چند کتاب ذکر میکند برای ایشان و میگوید له کتاب فلان اخبرنا به فلان از فلان 
بعد ۵ یا ۶ کتاب نام میبرد ولی سند ذکر نمیکند
خیلی دقت کرده اند مرحوم نجاشی
میخواهد بگوید این چند کتاب در اجازات اصحاب اجازات و فهارس نیامده است 
 
خودش واقفی و پدرش هم واقفی و کذاب هم هستند لذا اصحاب ما اباء کردند حتی در اجازه واردش کنند
لذا کتاب هایش در بازار بوده و به نحو وجاده بوده و در اجازات نیست

ابن ندیم در مقاله ی پنجم یا ششم که در مورد کتاب های شیعه است ،کتاب های زیادی را نام میبرد که در بازار بوده است ولی در اجازات اصحاب ما نیست
از انتشارات بزرگ بغداد بوده است
وجود اسم یک کتاب در فهرست شیخ و نجاشی یعنی وجود کتاب در اجازات اصحاب
ولی وجودش در کتاب ابن ندیم یعنی وجودش در بازار
مثلا ابن ندیم چهارصد کتاب برای جابر بن حیان ذکر میکند ولی در فهارس ما اسم جابر هم نیامده است

احتمال میدهم چون واقفی و کذاب بوده است از اجازات اصحاب حذف شده است الا دو سه کتاب که چون دیدند خوب است در اجازات اورده اند
این کارهای نجاشی بهت آور است

ارسال سوال