دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

حسین بن حسن بن ابان

حسین بن حسن بن ابان را  درست نمی شناسیم ولی در قم عنوانی داشته است. عنوانش هم این بوده است که کتب حسین بن سعید را برای قمی ها نقل کرده است و سرّش هم این بوده است که حسین مهمان پدر ایشان در قم بوده است و بلا اشکال مجموعه ی نقل شده از ایشان در قم معروف بوده است. مثلا ابن ولید که نقاد حدیث است از این نسخه نقل می کند.
۱\۸\۹۵اصول

ارسال سوال