دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

انفرادات شیخ طوسی

روایات عمار نسبتا مقدار زیادی توسط کافی و مقدار کمی هم توسط صدوق است که عموم و خصوص من وجه است. بیشترین مقداری که رسیده است توسط شیخ طوسی بوده است. نسبت نقل توسط شیخ زیاد است و انفراد شیخ طوسی است. باید روی انفرادات شیخ هم کار شود. خود انفرادات سه چهار جلد می شود ولی با تحلیل 25 الی 30 جلد می شود. اگر انفرادات شیخ را جدا کنیم خیلی چیزها عمل می شود. الآن خیلی از فقها فتوی می دهند که اول ماه که حقوق می گیرید خمس را بدهید. این می شود تاثیر انفراد شیخ بر فقه ما. این روایت از کتاب نوادر الحکمه است که اصلش از قم است و نه کلینی آورده و نه صدوق. مخصوصا اگر صدوق را مرآت ابن ولید بدانیم. یعنی دو مکتب قرن چهارم این را حذف کرده اند ولی شیخ در قرن پنجم آورده است. مثلا مساله نذر در حج را هم فقط شیخ دارد. حتی مساله هفت بار خوک هم انفراد ایشان از علی بن جعفر است و خود شیخ هم در نهایه و مبسوط و خلاف هم فتوی نداده است. در هیچ نسخه دیگری از علی بن جعفر هم نیست. مرحوم محقق و ابن ادریس استحباب گفته اند ولی علامه واجب می داند چون صحیحه است و ظاهرش وجوب است. و تا الآن هم فتوی بر همین است. ولی خود شیخ در هیچ کتاب فقهی فتوی نداده است. مکتب شیخ با انفراداتش در شیعه جا افتاده است. اگر بتوانیم کل معارف شیخ را بحث کنیم و انفراداتش را هم تحلیل کنیم خیلی نافع است. معظم مواردی که صاحب جواهر می فرماید شاذ است از انفرادات شیخ است و معظم این انفرادات شیخ هم از کتاب نوادر الحکمه است.   

ارسال سوال