دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

عده_من_اصحابنا(۲)

عده ای که کلینی به واسطه ی آنها از احمد أشعری نقل می کند با عده ای که از آنها از سهل بن زیاد و یا أحمد برقی نقل می کند فرق دارند. شاید یک نفرشان، مشترک باشد. ولی با این وجود چرا در برخی جاها می گوید : «عدة من اصحابنا عن احمد و سهل». این دو عده، با هم فرق دارند و فقط در لفظ و تعبیر، یکی هستند. مگر اینکه بگوییم این تعبیر، در آن زمان، متعارف بوده است. این تعبیر (عدّة من أصحابنا)، انتزاعی است (مثل أحدهما) نه مشترک معنوی. چند دفعه هم گفته ایم که با جلالت شأن ایشان، سرّ این مطلب هنوز برای روشن نیست. یک راه این است که شاید در امثال این موارد، نظر ایشان این بوده است که هر دو گروه (هر کدام با یک واسطه : چه احمد و چه سهل) از کتاب حسن بن محبوب نقل کرده اند. واضح است که روایت از کتاب حسن بن محبوب است. نسخه سهل مشکل دارد ولی نسخه احمد اشعری نسخه خوب و درستی است

ارسال سوال