دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

اولین کتاب رجال و کتاب رجال علی بن فضال و برقی و ابن عقدة

در کشی فعلی موارد زیادی داریم که عیاشی می گوید : «سألت علی بن فضال». ما احتمال می دهیم که رجالی که به ابن فضال نسبت داده شده باشد همین است که مرحوم کشی از عیاشی از آن نقل می کند.
اولین کسی که رجال به او نسبت داده شده است «عبد الله بن جبله» است. آقا بزرگ در مصفی المقال به افرادی نسبت کتاب رجال داده اند که آن نسبت ها درست نیست. البته ما رجال برقی هم داریم که به دست ما رسیده است. ولی عبد الله بن جبلة نیم طبقه قبل از احمد برقی است. بعد از اینها، کتاب مهمی که داریم از ابن عقده است که متوفای 333 است.

ارسال سوال