دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

عدة من اصحابنا که کلینیبه واسطه آنها از احمد برقی نقل میکند

نقل شده است که «عدة من أصحابنا» از احمد برقی در کافی چه کسانی هستند. اینکه این مطلب سند دارد یا نه بحث دیگری است. چون عده هستند لذا زیاد در این جهت اشکال نمی کنیم. «عدة من أصحابنا» یعنی آن روایت در تمام نسخ کتاب برقی وجود دارد. چون گاهی کلینی فقط از یک یا دو نفر از این عده نقل می کند که به نظر ما به این معنی است که فقط در آن نسخه ای که آن یک یا دو نفر به مرحوم کلینی اجازه داده اند آن روایت وجود دارد.

ارسال سوال