دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

علی بن الحکم

ایشان اهل انبار است و عجیب است که با اینکه ما (غیر تعبدی) احساس می کنیم ایشان در دنیای روایات، خیلی جلیل القدر است ولی در کتب رجالی و فهارس به این عظمت از او یاد نشده است. البته شيخ او را توثيق کرده است. به نظر ما ایشان از مقداری که در رجال و فهرست راجع به او گفته شده است أجلّ قدراً است. به نظر ما اگر ایشان از احمد اشعری بالاتر نباشد پاییتر هم نباشد.

ارسال سوال