دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

علاء بن سیابة

وضع روشنی ندارد. آقایی خویی می گویند توثیق ندارد درحالیکه دو خط قبل آورده اند در تفسیر قمی آمده است لذا علی المبنای ایشان باید توثیق شود.

7765 - العلاء بن سيابة:

روى عن أبي عبد الله ع و روى عنه موسى بن أكيل النميري، تفسير القمي: سورة هود في تفسير قوله تعالى: و نادى نوح ابنه. ... أقول: الرجل لم يوثق و لم يثبت مدحه، و قد مر غير مرة أن رواية مثل أبان عن رجل لا يدل على وثاقته، كما أن كون أحد ممن للصدوق إليه طريق لا يدل على حسنه، و كيف كان فطريق الصدوق - قدس سره - إليه صحيح.[17]

ظاهراً در چاپ جدید اصلاح شده باشد. علی ای حال بر مبنای آقای خویی ایشان ثقه اند. درباره تفسیر علی بن ابراهیم توضیح داده ایم که ایشان درخصوص کامل الزیارات از نظر خود برگشتند ولی تفسیر قمی را قبول داشتند تا آخر که اگر راوی در اسناد تفسیر واقع شود حکم به وثاقتش می کنیم.[18]

این روایتی که آقای خویی بخاطر آن علاء بن سیابه را توثیق کرده، از احمد بن ادریس است، نوشته است: «حدثنی احمد بن ادریس»، مولف کتاب نقل کرده است نه علی بن ابراهیم. بنابراین علاء بن سیابه را نمی توان از این طریق توثیق کرد.

مشکل این حدیث وجود محمد بن موسی است که فقط ضعیف نیست بلکه شبه وضع دارد، ابن ولید نسبت وضع داده، ولی نجاشی می گوید: «الله اعلم» دارد، احتمالاً نجاشی به تندی ابن الولید نباشد که نسبت وضع به او بدهد.


ظاهراً در چاپ جدید اصلاح شده باشد. علی ای حال بر مبنای آقای خویی ایشان ثقه اند. درباره تفسیر علی بن ابراهیم توضیح داده ایم که ایشان درخصوص کامل الزیارات از نظر خود برگشتند ولی تفسیر قمی را قبول داشتند تا آخر که اگر راوی در اسناد تفسیر واقع شود حکم به وثاقتش می کنیم.[18]

این روایتی که آقای خویی بخاطر آن علاء بن سیابه را توثیق کرده، از احمد بن ادریس است، نوشته است: «حدثنی احمد بن ادریس»، مولف کتاب نقل کرده است نه علی بن ابراهیم. بنابراین علاء بن سیابه را نمی توان از این طریق توثیق کرد.

مشکل این حدیث وجود محمد بن موسی است که فقط ضعیف نیست بلکه شبه وضع دارد، ابن ولید نسبت وضع داده، ولی نجاشی می گوید: «الله اعلم» دارد، احتمالاً نجاشی به تندی ابن الولید نباشد که نسبت وضع به او بدهد.

ارسال سوال